Our Circle

Bihar Cirlce Circle Secerataty
Shri Rakesh Kumar, (Patana)

Chhattisgarh Circle Circle Secerataty
Shri V D Ghor Mare (Raipur)
Delhi Circle Circle Secerataty
RMS+MMS - Shri Anil Kumar

Gujrat Circle

Circle Secerataty
Postal- Shri Nitesh Asodiya (Ahmedabad)

Circle Secerataty
RMS+MMS - Shri B P Vaghela (Ahmedabad)
 

Haryana Circle Circle Secerataty
Shri Deepak Kumar (Ambala)
Himachal Pradesh Circle Convener

Jammu & Kashmir Circle Circle Secerataty
Shri Ravi Angral (Jammu Tawi)
Jharkhand Circle Convener
Shri 
Karnataka Circle

Circle Secerataty
Postal- Shri V Krishnamurthy (Bangalore)

Circle Secerataty
RMS+MMS - Shri N Raj Sekhar

Kerala Circle

Circle Secretary  

Shri R. Rudran (Trivendram)

Madhya Pradesh Circle Circle Secerataty
Shri R C Dhamania (Ratlam)

Circle Secerataty
DA(P) - Shri 
Maharashtra Circle Circle Secerataty
Shri Jairam Jadhav (Mumbai)
North East Circle Circle Secerataty
Shri 
Orissa Circle Circle Secerataty
Shri Girish Ch. Nayak (Keonjhar)
Panjab Circle

Circle Secerataty
Shri

Rajasthan Circle Circle Secerataty
Shri I R Meena (Jaipur)
Tamilnadu Circle Circle Secretary
Shri A Palanirajan (Chennai)
Uttar Pradesh Circle

Circle Secerataty
Postal- Shri Rajdeo (Allahabad)

Circle Secerataty
DA(P) - Shri (Lucknow)

Uttarakhand Circle Convener
Shri Maharwan Singh (Dehradun)
West Bengal Circle Circle Secerataty
Shri. Subhamay Majumder (Kolkata)
TELANGANA CIRCLE

Circle Secretory
Postal Bing SHRI. A. RAJKUMAR  (Hyderabad)

Circle Secretory
RMS Bing - SHRI. E. RAVI  (Hyderabad)

Secretory
DA(P)  Bing - SHRI. K. Mohan  (Hyderabad)

 

AP Cirlce Circle Secerataty
Postal- Shri D Nagendra Kumar (Eluru) 

Circle Secerataty
RMS+MMS - Shri M Shri Niwas (Vijayawada)

Assam Circle